Các thành viên của Fitnow.vn gồm những con người luôn tâm huyết cống hiến kiến thức cho cộng đồng.

JUSTIN LEE
CEO / FOUNDER

Tìm kiếm sự mới mẻ để phát triển.

 

TRẦN THANH TÚ
MARKETING DIRECTOR

Đầu tư vào sức khoẻ là trường tồn

JANE GRAY
PUBLIC RELATIONS

Sức mạnh của sự kết nối là vô cùng

JULY WOOD
CUSTOMER SUPPORT